Regulamin korzystania z Serwisu

 

§1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora tj. Bartosza Pawłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ParaForma Bartosz Pawłowski, z siedzibą przy ul Branickiego 9/90 w Warszawie (02-972 Warszawa), NIP 8441867554 Usług polegających na digitalizacji dostępnych na rynku produktów z branży instalacji sanitarnych do postaci plików odzwierciedlających ich geometrię oraz właściwości fizyczne i mechaniczne, a następnie ich publikacji do wykorzystania przez Użytkownika pod adresem: http://www.paraforma.pl/ lub jego rozwinięciem.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Administratora jest odpłatne tworzenie i nieodpłatne udostępnianie Usług na Platformach Sprzętowych, w tym w szczególności Aplikacji.

3. Użytkownik przed skorzystaniem z Usług potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru udostępnionego na stronie internetowej: http://www.paraforma.pl/regulamin

4. Strony internetowe, na których udostępniane są Usługi działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Regulaminie.

 

§2. Definicje

1. Administrator – Bartosz Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ParaForma Bartosz Pawłowski, z siedzibą przy ul Branickiego 9/90 w Warszawie (02-972 Warszawa), NIP 8441867554.

2. Aplikacja – biblioteka danych, umożliwiająca odwzorowanie fizycznie wytwarzanych produktów na potrzeby standardu BIM i wsparciu ich implementacji w procesie projektowym.

3. Cena – opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę odpłatną, każdorazowo podawana przez Administratora przy tej Usłudze Odpłatnej.

4. Dane – wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dostępne dla niego, jak również udostępnione przez Użytkowników Administratorowi w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie Rejestracji, korzystania z Usługi, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób.

5. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

6. Dane Użytkownika – zespół informacji, Danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika Administratorowi.

7. Dokumentacja Aplikacji – określenie funkcjonalności Aplikacji, dostępnej wraz z Aplikacją, każdorazowo przy danej Aplikacji.

8. Hasło – ciąg znaków ustalanych przez Administratora bądź Użytkownika w celu zapewnia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Konta i/lub Usługi.

9. Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika w Serwisie ParaForma, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu Loginu i Hasła) obejmująca zbiór Danych Użytkownika i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie ParaForma, a także dokonywanie operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie ParaForma przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora.

10. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie ParaForma, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji w Serwisie, w tym w szczególności podany przez Użytkownika adres e-mail.

11. Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.).

12. Partner – podmiot inny niż Administrator lub Użytkownik, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem tworzy, współtworzy lub występuje do Administratora o utworzenie Aplikacji. Partner może za również za pośrednictwem Serwisu lub innej strony internetowej, na której zostały zamieszczone biblioteki danych lub poza nią oferować Użytkownikom Aplikacje pochodzące od Administratora.

13. Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, na których zgodnie z warunkami technicznymi określonymi Regulaminem dostępna jest Usługa, w szczególności komputery.

14. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Usługi, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem internetowym:

a) http://www.paraforma.pl/regulamin

b) W zakładce Konto w Aplikacji po zalogowaniu się przez Użytkownika

15. Usługi – usługi świadczone przez Administratora na zasadach określonych Regulaminem, polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Aplikacji.

16. Usługi Odpłatne – Usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w Serwisie na podstawie Regulaminu, dla których wyraźnie zastrzeżono Cenę, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Odpłatnej.

17. Użytkownik – podmiot, który poprzez rejestrację w za pomocą Loginu i Hasła nabył uprawnienie do korzystania z Usługi lub inne osoby upoważnione przez Użytkownika do korzystania z Usługi, np. pracownicy, współpracownicy, konsultanci, wykonawcy, agenci, itp.

 

§3. Zakres Usługi

1. Zalogowanie się do Systemu umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, a w szczególności umożliwia pobranie Aplikacji.

 

§4. Zasady dotyczące Umowy o Usługi

1. Umowa dotycząca Usług zawierana jest przez Użytkownika z Administratorem Serwisu na warunkach przewidzianych Regulaminem.

2. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu od chwili jego zaakceptowania dokonanego przy zawarciu Umowy dotyczącej danej Usługi.

3. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi, w tym Usługi Odpłatnej przez złożenie zamówienia obejmującego:

a) wybór Usługi lub Usługi Odpłatnej;

b) Rejestrację Konta obejmującą akceptację Regulaminu, oraz

c) aktywację dostępu w przypadku Usługi Odpłatnej.

4. Aktywacja dostępu do Usługi Odpłatnej dokonywana jest przez Użytkownika poprzez uiszczenie Ceny poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Administratora.

5. Aktywacja dostępu do Usługi dokonywana jest przez Użytkownika poprzez rejestrację na Portalu, utworzenie Loginu i Hasła, podanie prawdziwych danych identyfikacyjnych, w szczególności adresu e-mail, który podlega weryfikacji przez Administratora.

6. Paragony fiskalne za Usługę Odpłatną, gdy Cena została uiszczona przelewem można odbierać w siedzibie Administratora. Na żądanie Użytkownika Administrator wystawi fakturę VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną lub przekazana na adres wskazany w takim żądaniu.

7. Umowa dotycząca Usługi Odpłatnej zawierana jest na czas oznaczony.

8. Usługi są dostępne wyłącznie dla Użytkownika posiadającego aktywne Konto w Serwisie ParaForma. Przez cały okres obowiązywania Umowy dotyczącej Usługi, Użytkownik obowiązany jest posiadać aktywne Konto.

9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu ParaForma. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

10. Usunięcie Konta uniemożliwi korzystanie z dostępu do Usług oraz może uniemożliwić dostęp do Usług Odpłatnych, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora.

 

§5. Rejestracja i Konto

1. Rejestracja jest dobrowolna.

2. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta.

3. Rejestracja następuje poprzez: wypełnienie przez Użytkownika internetowego formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej: http://www.paraforma.pl/rejestracja poprzez uzupełnienie wskazanych w nim pól informacyjnych:

a) zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych zawartych w formularzu rejestracji dla celów świadczenia Usług przez Administratora; 

b) przesłanie przez Administratora wiadomości z Hasłem do aktywacji Konta na podany w formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika;

c) aktywację Konta poprzez dokonanie zalogowania obejmującego wpisanie Hasła oraz Loginu będącego jednocześnie adresem poczty elektronicznej Użytkownika wskazanym podczas wypełniania formularza rejestracji. Podczas pierwszego logowania Użytkownik zostanie automatycznie poproszony o zmianę Hasła na indywidualnie wskazane przez Użytkownika.

4. Podczas procedury Rejestracji podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu założenia Konta niezbędne jest podanie podczas Rejestracji następujących informacji:

a) imię i nazwisko;

b) adres poczty elektronicznej;

c) dane firmy;

d) adres korespondencyjny

e) telefon kontaktowy;

f) numer NIP oraz adres do wysyłki – w przypadku przedłożenia przez Użytkownika żądania wystawienia faktury VAT.

5. Oprócz wskazanych w punkcie 4 powyżej danych przetwarzane gromadzone być mogą takie dane jak: daty ostatnich logowań, dane IP komputerów, informacje o pobranych plikach, stanowisko sprawowane w firmie.

6. W wyniku pomyślnie zakończonej Rejestracji, Użytkownik Serwisu ParaForma zakłada Konto i uzyskuje dostęp do Usług świadczonych przez Administratora, a wybranych przez Użytkownika.

7. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

8. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest chronić swoje Hasło i nie udostępniać go innym użytkownikom Serwisu ani osobom trzecim.

9. Użytkownik obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Administratora w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła. W braku powiadomienia Użytkownik ponosi ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta.

10. Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika służy również do elektronicznej komunikacji Administratora z Użytkownikiem.

 

§6. Warunki ogólne świadczenia Usług

1. Dostęp do Usługi, w tym do Aplikacji uzyskiwany jest przez Użytkownika przez otwarcie odpowiedniej strony w Serwisie ParaForma i zalogowanie się na Konto Użytkownika, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

2. Użytkownik może uzyskać dostęp do następujących Usług:

- pobranie Aplikacji, tj. zdigitalizowanych produktów do wykorzystania w programach komputerowego wspomagania projektowania, o określonej funkcjonalności

3. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej, przerwy w działaniu lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji.

4. Administrator jest uprawniony do prowadzenia na stronie internetowej: http://www.paraforma.pl/ działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania tam reklam towarów i usług.

5. Usługi oferowane przez Partnerów są przez nich świadczone mogą podlegać odrębnym zasadom uregulowanym przez Partnerów, jednak w zakresie niesprzecznym z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach, na jakich Partnerzy świadczą swoje usługi przed przystąpieniem do korzystania z nich.

6. Administrator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.

 

§7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

1. Techniczne warunki korzystania z Usługi, mają znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych przez Administratora.

2. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkownika korzystającego z komputera:

a) zaopatrzonego w dowolny system operacyjny;

b) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługa plików „cookies” oraz JavaScript:

i. Chrome (najnowsza wersja);

ii. Firefox (najnowsza wersja);

c) Szerokopasmowego dostępu do Internetu.

3. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Administratora jest ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail.

 

§8. Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych oraz Polityka Prywatności

1. Dane Osobowe podlegają ochronie prawnej, a administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach świadczonych Usług jest Administrator.

2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie do Administratora z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi i spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika, co oznacza utratę dostępu do Aplikacji.

4. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu świadczonych Usług lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Dane Osobowe Użytkownika mogą być jednak powierzone innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usługi, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

5. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym, m.in. takie jak systemy szyfrowania danych. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych przez osoby trzecie w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to przewidziane prawem.

6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w celu realizacji Usługi. Zgromadzone dane osobowe mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkownika o Administratorze i świadczonych przez niego usługach oraz usługach świadczonych przez Partnerów. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Usługi właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika, z wyłączeniem przypadków, w których powierzenie przetwarzania danych podmiotom trzecim jest niezbędne do realizacji Usługi.

7. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, hasło, firma, numer telefonu kontaktowego, kraj pochodzenia, adres korespondencyjny oraz NIP – w przypadku przedłożenia przez Użytkownika żądania wystawienia faktury VAT.

8. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.

9.1. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym NIP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Administrator wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika.

9.2 Administrator może udostępnić swoim Partnerom dane, o których mowa w punkcie 9.1, a ponadto dane obejmujące: firmę Użytkownika, kraj pochodzenia, NIP. Dane te mogą być wykorzystane w celach statycznych oraz w celu poprawienia jakości oferty Administratora i jego Partnerów.

9.3 Dane, o których mowa wyżej w żadnym razie nie mogą być wykorzystywane przez Partnerów do kontaktowania się z Użytkownikiem, ani do celów marketingowych.

10. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów: stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa, a także wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej Usługi.

11. Dane osobowe mogą zostać powierzone firmie zewnętrznej w ramach umowy powierzenia.

 

§9. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

1. Niedozwolone jest korzystanie ze świadczonych przez Administratora Usług do innych niż wskazanych w Regulaminie bądź sprzecznych z prawem celów.

2. Użytkownika obowiązuje zakaz przetwarzania w związku z korzystaniem z Usług:

a) treści (danych) o charakterze bezprawnym, tj. zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w tym również takich, w posiadanie których Użytkownik wszedł bezprawnie;

b) danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

3. Użytkownik nie może wykonywać następujących czynności ani zezwalać na ich wykonywanie:

a) trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikację w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

b) odtwarzać, zwielokrotniać kod lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 p. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.) (reverse engineering);

c) odtwarzać, dekompilować, deasemblować, tłumaczyć, chyba, że jest to dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i tylko w tym zakresie;

d) rozwijać, wytwarzać lub wprowadzać do obrotu program komputerowy o zastosowaniu i/lub funkcjonalności zbliżonej do Aplikacji ani podejmować innych czynności naruszających prawa autorskie Administratora, Partnera lub podmiotów trzecich;

e) rozpowszechniać i/lub rozporządzać Aplikacją lub jej kopią, w tym wynajmować, wydzierżawiać, oddawać w leasing, wypożyczać lub pod jakimkolwiek innym tytułem darmowym lub odpłatnym oddawać innym podmiotom do korzystania;

f) usuwać lub zmieniać znaki handlowe i informacje o Aplikacji i Administratora podane w Aplikacji bądź w dołączonej do niej Dokumentacji Aplikacji, a także umieszczać na tychże elementach jakichkolwiek innych znaków lub informacji;

g) korzystać z Usług w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Administratora oraz prawidłowego świadczenia Usługi na rzecz pozostałych Użytkowników;

h) rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innego rodzaju szkodliwego oprogramowania lub komponentów.

4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Administratora o każdym uzasadnionym podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa, włącznie z utratą, kradzieżą lub nieuprawnionym używaniem lub ujawnieniem Loginu Użytkownika lub Hasła.

5. Użytkownik nie może korzystać z Usługi do przechowywania lub przekazywania jakichkolwiek treści, w tym danych Użytkownika, które mogą być obraźliwe, oszczercze, zawierające groźby lub w inny sposób niedozwolone bądź niezgodne z prawem, w tym treści, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej lub prawa autorskie.

6. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2, 3 oraz 5 powyżej podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym:

1) Usunięcie Danych przekazanych do Serwisu przez Użytkownika;

2) Zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Konta lub Usługi, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu;

3) Rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Konta z Serwisu.

7. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja na zasadach przewidzianych Regulaminem.

8. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

 

§10. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Usługi jako całości, oraz poszczególnych jej części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi. 

2. Administrator oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, za wyjątkiem tych jej elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source), chyba że przeniósł je na Partnera lub osobę trzecią, również poprzez licencję. 

 

§11. Zasady odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki będzie wykorzystywane Konto Użytkownika, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody zarówno dla Użytkownika, jak i osób trzecich;

b) treści i inną zawartość przesyłanych danych przesłanych przez Użytkownika;

c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, jeżeli fakt ten jest konsekwencją działań i zaniechań Użytkownika;

d) przerwy w funkcjonowaniu Kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora;

e) utratę danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika a spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, szkody doznane przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych.

2. Rękojmia z tytułu wad działania oraz Dokumentacji Aplikacji zostaje niniejszym wyłączona w najszerszym przewidzianym prawem zakresie.

3. Administrator nie jest odpowiedzialny za utratę baz danych i danych, utraty, zniszczenia, uszkodzenia programów komputerowych i sprzętu komputerowego, utraty renomy przez Użytkownika, strat poniesionych m.in. wskutek przestojów i przerw w pracy Użytkownika, z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez kontrahentów Użytkownika, kosztu zapewnienia programów zastępczych czy sprzętu zastępczego, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Administratora oraz na skutek nieprawidłowej instalacji i eksploatacji Usługi.

4. Administrator nie jest odpowiedzialny za pobranie i użycie przez Użytkownika niecertyfikowanych Aplikacji.

5. Administrator nie jest odpowiedzialny za pobranie i użycie przez Użytkownika certyfikowanych Aplikacji w najszerszym przewidzianym prawem zakresie.

 

§12. Zgłaszanie błędów / reklamacje

1. Wszelkie błędy oraz nieprawidłowości związane ze świadczoną Usługą należy zgłaszać drogą elektroniczną do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.

5. Użytkownik wyraża zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także na dokonywanie zmian lub każde inne oddziaływanie na stronę techniczną Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.

6. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

7. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do Operatora Płatności. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Administratora, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora.

8. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§13. Wygaśnięcie uprawnień i rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie Umowy o Usługi Odpłatne lub Usługi następuje może m.in. na skutek:

a) złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji,

b) zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, niezbędnych dla dalszego świadczenia Usługi lub Usługi Odpłatanej,

c) jednostronnego oświadczenia woli Administratora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik wykorzystuje konto Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem.

2. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług Nieodpłatnych.

3. Użytkownik, który uiścił Cenę, zawierając tym samym z Administratorem Umowę o Usługi Odpłatne, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny przed wykonaniem Usługi przez Administratora. Po wykonaniu Usługi odstąpienie od Umowy nie jest już możliwe, chyba że Użytkownik udowodni, że nie skorzystał i nie będzie mógł w przyszłości skorzystać z Aplikacji. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przesłane do Administratora ze wskazaniem danych umożliwiających identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail), adresu korespondencyjnego oraz numeru rachunku bankowego, na który uiszczona opłata winna zostać zwrócona.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który zamierza założyć lub założy Indywidualne konto użytkownika po raz kolejny, po wcześniejszym usunięciu jego konta z uwagi na naruszenie Regulaminu.

 

§14. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi Odpłatnej lub Usługi Nieodpłatnej przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu cywilnego.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora.

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Administrator rozpoczął już świadczenie Usługi, bądź Usługę wykonał, a cofnięcie skutków wykonania Usługi jest niemożliwe lub wysoce utrudnione.

5. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§15. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 17.06.2016 r., tj. w dacie uruchomienia portalu.

2. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób, w jakiej zawarto z nimi Umowę. Zostaną także udostępnione w Serwisie wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik ponadto poinformowany zostanie za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku braku akceptacji co do postanowień zmienionego Regulaminu Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prześle rezygnację z korzystania z Usługi. Rezygnacja może nastąpić w każdym czasie, przez przesłanie do Administratora drogą mailową informacji o rezygnacji, wraz z prośbą o usunięcie konta i wszelkich danych związanych z jego kontem.

3. Użytkownik będący stroną Umowy zawartej na czas nieoznaczony, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Użytkownika na adres Administratora.

4. Użytkownikowi będącemu stroną Umowy dotyczącej Usługi Odpłatnej na Czas Dostępu, Usługa Odpłatna świadczona jest przez Administratora zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.

 

§16. Postanowienia końcowe

1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest stale dla Użytkownika po zalogowaniu się do Aplikacji w zakładce Konto.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zapoznanie się z jego warunkami i wyrażenie na nie zgody.

4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. Miejscem wykonania Umowy jest siedziba Paraforma w Warszawie.

6. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres Administratora: ParaForma Bartosz Pawłowski, ul. Branickiego 9/90, 02-972 Warszawa